yumでvsFTPdをインストールする

sudo yum -y install vsftpd

インストール後はvsftpd.confを設定(※必要に応じてファイルのバックアップを)

vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

下記行の項目をそれぞれ変更する

anonymous_enable=NO
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_deny=NO
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES

user_listに使用ユーザを追加する

vi /etc/vsftpd/user_list

既存のユーザは全部#でコメントアウトして無効化し、最後尾に使用するユーザを追加

反映完了後は起動関連の設定

sudo service vsftpd start
sudo chkconfig vsftpd on